Repka olejná Repkový olej Výlisky Certifikáty Kontakt

Parametre repky olejnej

Požiadavky na kvalitu semena repky olejnej

Semeno repky olejnej sa posudzuje podľa hodnôt kvality uvedených v nasledujúcej tabuľke a musí vyhovovať požiadavkám uvedeným v STN 46 2300-1, STN 46 2300-2 a EN 161010.

Vlhkosť a prchavé látky, v hmot. % najviac 8,0
Obsah tuku pri 8 % vlhkosti semena, v hmot. % najmenej 42,0
Semená naklíčené a poškodené, v hmot. % najviac 2,0
Nečistoty, v hmot. % najviac 2,0
Obsah kyseliny erukovej v hmot. % (z celkového obsahu mastných kyselín) a) najviac 2,0
b) od 2,1 do 5,0
Číslo kyslosti oleja, v mg. KOH/g oleja, najviac resp. kyslosť oleja ako kyselina olejová, v hmot. % , najviac 1,8
0,9


Semeno repky olejnej musí byť zdravé, vyzreté, s typickou farbou semena. Ďalej musí byť bez živých škodcov v akomkoľvek štádiu ich vývoja a bez cudzích pachov.

Semeno repky musí zodpovedať požiadavkám na zdravotnú neškodnosť podľa STN 46 2300-1. Semeno repky olejnej nesmie obsahovať zrná naplesnivelé a plesnivé.